آزمون ورودی پایه هفتم

آزمون ورودی پایه هفتم

این آزمون نمره منفی ندارد
به تمام سؤالات پاسخ دهید
حتما بعد از پایان گزینه ثبت را کلیک کنید
وقت آزمون 150 دقیقه است